IT Support Service, Global Travel Assistant Ltd., IT Support, G.T.A. Ltd, G.T.A., G.T.A. Services

Technical Support

Technical Support – เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทุกรูปแบบของคุณและทำให้บริษัทมีความคล่องตัวที่สูงขึ้น Global Travel Assistant จัดหาบริการ Technical Support เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุน บริการด้าน Technical Support นั้นครอบคลุมทุกบริการที่เราดำเนินงานด้วย ทีมงานด้าน IT เต็มรูปแบบ ดำเนินงานในประเทศ เมียนมา สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของบริษัทในเครือของเราที่ลิ้งค์ Osbay.

บริการด้านอื่นๆ

1. MARKET RESEARCH AND CONSULTING
2. BUSINESS DEVELOPMENT FOR GREATER CHINA AND JAPAN
3. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
4. WEBSITE LOCALIZATION
5. IT TECHNICAL SUPPORT
6. BILINGUAL CALL CENTER / CONTACT CENTER SOLUTIONS
7. INTERNATIONAL TRANSACTIONS
8. CHINESE OTAS LISTING