BPO in China - GTA Business Process Outsourcing

Outsourcing

อยากให้งานเสร็จเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ?

เรามีทีมผู้ให้บริการ Outsourcing มืออาชีพที่จะทำให้ทุกความต้องการของคุณเป็นไปได้ Global Travel Assistant จะช่วยเหลือคุณด้วยทีมที่มีประสบการณ์ของเรา ทั้งในด้านเทคโนโลยี IT, ระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ, เครือข่ายระดับโลกสำหรับการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณ

Global Travel Assistant มี Outsourcing  ในด้านต่างๆดังนี้:

  • งานบริหาร ( Administrative Task )
  • งานพัฒนาบุคคลากร ( Human Resource Management )
  • การเงินและบัญชี ( Finance and Accounting )
  • การตลาด ( Marketing )
  • งานบริหารห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain Management )

Outsourcing จะช่วยเหลือคุณให้สามารถทุ่มความสนใจทั้งหมดไปที่เป้าหมายของบริษัท ลดภาระค่าใช้จ่าย และยังเพิ่มคุณภาพของการบริการ

จากการวิจัยของเรา คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 9% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเพิ่มความสามารถในการผลิตและคุณภาพได้ 15% เมื่อใช้บริการ Outsourcing Service อีกทั้ง Outsourcing ทำให้การบริหารเงินและทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยให้คุณเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือแค่ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เราสามารถช่วยเหลือบริษัทคุณให้มีเสถียรภาพและพัฒนาประสิทธิผลของ บุคคลากร เทคโนโลยี และในด้านอื่นๆ

บริการด้านอื่นๆ

MARKET RESEARCH

IT TECHNICAL SUPPORT

BUSINESS DEVELOPMENT

BILINGUAL CALL CENTER

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

INTERNATIONAL TRANSACTIONS

WEBSITE LOCALIZATION

CHINESE OTAS LISTING